کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن 1
تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 1 میلیون تومان
10,000,000ريال به صورت یک بار
پلن 2
تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 2 میلیون تومان
20,000,000ريال به صورت یک بار
پلن 3
تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 3 میلیون تومان
30,000,000ريال به صورت یک بار
پلن 4
تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 4 میلیون تومان
40,000,000ريال به صورت یک بار