تبلیغات انبوه اینستاگرام

پلن 1

تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 1 میلیون تومان

پلن 2

تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 2 میلیون تومان

پلن 3

تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 3 میلیون تومان

پلن 4

تبلیغ در پیج ها A++
A+
A
B
C
با بودجه 4 میلیون تومان